اقدام پژوهی معلم ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم

 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

دانلود فایل ها

چگونگی اقدام پژوهی

 

چطور ، چگونه ، به چه صورت اقدام پژوهی بنویسیم  ؟

 

تحقيق چيست؟

 

 

تحقيق به معنی جستجوی حقيقت است.

 

Recherch

 

واژه تحقيق : زبان فرانسه

 

Reserch

 

زبان انگليسی

 

به مجموعه كوششهای نظامدار كه برای حل يك مساله بكار می رود.

به عبارت ديگر پيداكردن جواب مسائل ومشكالت با استفاده از روش علمی  را تحقيق گويند.

 

 

ضرورت انجام پژوهش در آموزش وپرورش :

 

 

 

-1چون يافته ها ونتايج پژوهش را خود معلم بكار می برد.

-2معلم بيش از ديگران در معرض پرسش قرار دارد.

-3پژوهش رنگ وبوی محلی به خود می گيرد.

-4نتايج حاصل از پژوهشهای معلمان كامال جنبه كاربردی پيدا می كند.

-5كارائی تحقيق خيلی زود توسط معلم معلوم می گرددواصالح كاستی ها نيز توسط

خود معلم وسريع تر انجام می گيرد.

-6معلم ضمن پژوهش رشد كرده وبالنده می گردد.

 

-7معلم خود اگر پژوهنده نباشد ممكن است نسبت به نتايج تحقيقات ديگران

واكنش نشان ندهد. -8اگر معلم دست به كار تحقيق بزند نسبت به يافته های تحقيق تعلق خاطر

دارد.

-9در مقايسه با هزينه های خرج شده پژوهش های معلم پژوهنده بسيار منطقی

ومناسب تر است. -10با در گير شدن معلم در عمل پژوهش موضوع جدائی ميان نظريه وعمل

ازميان می رود.

-11مشاركت دادن معلمان در پژوهش موجب تقويت انگيزه آنان شده واعتمتد

به نفس وخود باوری را تقويت می كند.

 

 

 

-12معلمان مناسب ترين افراد در تشخيص مسائل ونيازهای دانش اموزان

وآموزش وپرورش هستند پس چه بهتر كه اين مسائل به دست خود آنان حل

گردد.

-13دانش اموزان زمانی می توانند به انديشه علمی مجهز گردند كه معلمان

ومديران آنها چنين قدرت وتوانائی داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

تعريف اقدام پژوهی:

از مطالعه و بررسی است جهت تغییر از وضعیت

 

نوعی

 

نامطلوب، به سمت وضعیت نسبتا مطلوب، جهت بهسازی

امور،در حوزه شغلی.

 

آنچه که در اقدام پژوهی به ترتیب باید

رعایت شود

-1 صفحه عنوان -2 نمون برگ ها

-3 بسم ا... ، تقدیر ،  تشکر و تقدیم

-4 فهرست مطالب

-5 چکیده

-6 مقدمه

-7 توصیف و تشخیص مساله (نحوه مساله یابی، ارایه شواهد، گستردگی مشکل، دالیل احتمالی بروز مشکل،

روش های احتمالی حل مشکل، اهمیت و ضرورت و پیامدهای حل مشکل، اهداف)

 

 

 

-8 تعریف واژه ها و اصطالحات

-9 پیشینه پژوهش -10 روش های گردآوری اطالعات

-11 روش های تجزیه و تحلیل اطالعات (برای عوامل موثر)

-12 راه حل های پیشنهادی

-13 اقدامات -14 ارزیابی نتایج و نتیجه گیری کلی

 

 

 

-15 محدودیت ها -16 پیشنهادات مبتنی بر یافته ها و تجربیات

-17 فهرست منابع

-18 ضمایم و پیوست ها

 

دانلود مقاله اقدام پژوهی معلم ابتدایی و متوسطه اول و دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین اصلی در گزارش اقدام پژوهی

 

ويژگيهاي عنوان تحقيق :

1 – مورد عالقه پژوهشگر باشد .

 

( زماني و مكاني .)

 

2 جزئي و محدود باشد

 

فايده و سودمندي ) .

 

3 داراي اهميت باشد (

4 به صرفه باشد.

 

قابليت اجرا داشته و پژوهش پذير باشد .)

 

5 عملي باشد (

 

( علمي و امكانات و نتايج اجرايي و مادي .)

 

6 در توان محقق باشد

 

7 در حيطه وظايف محقق باشد.

8 نشانگر تغيير باشد .

9 صرفاٌ به بررسي روابط متغير ها نپردازد.

 

چگونگي تدوين عنوان تحقيق :

 

 

 

 

 

 

1 – بهتر است جمله پرسشی باشد و در صورتی كه جمله پرسشی نباشد بايد كلی تر از يك پرسش بوده و بايد به

پرسشهای بيشتری ختم شود و به صورت عنوان تحقيق كالسيك و آكادميك نباشد .

2 – كوتاه و رسا باشد .

3 – بهتر است از فعل جمع استفاده شود .

4 – نشانگر تغيير باشد .

5 – با هدفهای معلم پژوهنده همخوانی داشته باشد و در حيطه وظايف محقق با توجه به پست سازمانی محقق باشد.

 

مسائل و مشكالت در نظام تعليم و تربيت كه مي توانند به عنوان زمينه هاي اقدام پژوهي مد نظر قرار گيرند عبارتند

: از

1 – چگونكي تدريس يك مطلب درسي يا موضوع علمي 2 – كيفيت توليد و نحوه استفاده و بكار گيري وسايل كمك آموزشي

3 نحوه اداره كالس و سازماندهي

4 شيوه اداره كالس 5 ناهنجاريهاي رفتاري 6 شيوه ارزشيابي و امتحانات 7 بهبود شرايط اداري

8 ساير مسائل مربوط به حوزه تعليم و تربيت

 

چکیده

 

 

 

 

-1 عنوان

-2 یک پاراگراف بیان مساله

-3 اهداف -4 روش های گردآوری اطالعات -5 اهم دالیل بروز مشکل

-6 اهم اقدامات

-7 نتایج

 

مقدمه

 

 

 

 

 

-1 بیوگرافی -2 توضیحاتی پیرامون موضوع

 

 

مقدمه تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه دهد . از جمله

 

1 - از وضعيتی كه مساله در آن به وجود آمده تصوير روشن و گويا

 

 

 

بودند .

 

مكان و زمان و هدف انجام تحقيق و همچنين بيان گردد كه آزمودنيها چه كسانی

 

 

 

2 هدف اصلی از بيان مقدمه آشنا كردن خواننده از وضعيت موجود كه نا مطلوب

است مد نظر است اگر محققی اشاره به نظريه ها و تئوريها داشته باشد بهتر است .

 

توضیح و تشخیص مساله اقدام پژوهی

 

 

 

 

-1 نحوه مساله یابی (چگونگی مواجهه با مشکل) -2 ارایه شواهد کافی دال بر وجود مساله (شواهد یک) (آزمون، چک لیست، مقیاس درجه بندی رفتار، نظرات همکاران، نتایج

گذشته و اسناد)

-3 گستردگی مشکل -4 دالیل احتمالی بروز مشکل -5 روش های احتمالی حل مشکل

-6 اهمیت و ضرورت حل مشکل (پیامدهای آنی و آتی)

-7 اهداف اقدام پژوهی (کوتاه و رسا)

 

بيان مساله:

 

 

 

 

 

 

-1تعريف مساله

-2بيان وضعيت موجود و گستردگی مساله

-3تاريخچه مساله(مشكل) -4داليل ايجاد مساله

-5اهميت و ضرورت مساله -6روشهای احتمالی حل مساله -7 سوال اصلی تحقيق

 

الف : منابع مساله در اقدام پژوهي كدامند ؟

 

 

 

 

 

: ( نمرات يك درس كه توسط

 

1 اسناد و مدارك آموزشي كه برخي از مصداقهاي آن عبارتند از

 

يك دانش آموز و يا كل دانش آموزان كسب مي گردد و يا نمرات يك مبحث درسي كه پايين

تراز نمرات ديگر مشاهده شده است  وغيره)

 

 

( موارد آموزشي و رفتاري مانند كم كاري در منزل و اختالف با

 

2 واكنشها و اظهارات خانواده

 

فرزندان ديگر و )

3 واكنشهاي شاگردان يا يك شاگرد خاص چه بصورت كالمي و چه به صورت رفتاري مانند :

( غيبت تكراري يك دانش آموز يا بي توجهي به درس و يا درگير شدن با دانش آموزان بطور

متوالي و انجام فعاليتهاي متفاوت با آنچه معلم تدريس مي كند و )

 

نكاتي كه در بيان مساله بايد مورد عنايت قرار گيرد :

 

 

 

 

حتي مي توان در طرح مساله به

 

1 در اقدام پژوهي مسائل بايد مستند باشد .

 

عنوان مثال از نمودار نمرات دانش آموزان براي تبيين مساله استفاده نمود .

2 در بيان مساله تحقيق دقت گردد كه طرح هاي اقدام پژوهي به مورد كمتر

گرايش داشته باشد .

 

پس بين

 

3 زمينه و مسائل آموزش و پرورش متعددند نه تنها فقط مسائل تربيتي .

 

مسائل  علوم تربيتي روشهاي تدريس و مسائل مختلف علوم ارتباط برقرار گردد

تا گرايش معلمان به انجام تحقيقات در رشته هاي مختلف زيادتر گردد .

4 در تعيين بيان مساله تحقيق از پايگاههاي اطالعاتي مختلف استفاده به عمل

آيد .

 

تعریف واژه ها و اصطالحات

 

 

 

 

 

-1 تعریف نظری با استفاده از منابع علمی جدید و معتبر

-2 تعریف عملیاتی

در سرتاسراقدام پژوهی هر و ِاژه علمی ٰ ٰٰباید تعریف شود.

 

پیشینه پژوهش

 

 

 

 

-1 محقق و سال اجراء

-2 عنوان -3 روش های گرداوری اطالعات

-4 دالیل بروز

-5 اقدامات

-6 نتایج

 

داده ها و اطالعات:

 

(گرد اوری)

 

جمع اوری

 

الف)روش های گردآوری اطالعات

ب)داده های بدست آمده

ج)آنالیز داده ها د)ارائه راه حل های متعدد

 

-10 روش های گردآوری اطالعات

 

 

 

-مشاهده با استفاده از

 

(استفاده از چک لیست، مقیاس درجه بندی رفتار، واقعه نویسی)

 

-1 مشاهده

 

- مشاهده و تحلیل

 

- مشاهده و تحلیل طرز کار یا عمل

 

شیوه آماری - مشاهده نمودار عمل متقابل

کنش و واکنش افراد

 

 

 

کامالُ ساختار یافته،منظم،هدایت شده - باز(آزاد)

 

-2 مصاحبه: -

 

 

 

با گزینه های مختلف -باز (تشریحی)

 

(بسته پاسخ، باز پاسخ، تلفیقی) -عادی(بسته)

 

-3 پرسش نامه

 

(جهت داشتن مصاحبه های هماهنگ)

 

پرسشنامه راهنمای مصاحبه

 

-تلفیقی(باز+بسته-

 

 

 

-اسنادمکتوب (گزارش همایش

 

(فیش برداری

 

اسناد و مدارک

 

(انواع امتحانات) -

 

-4 آزمون

 

ها،صورتجلسات کتب،مجالت وروزنامه ها،گزارش های پژوهشی و پرونده ها ) -اسناد تصویری(نقاشیها،فیلمها،نقشه ها،نمودارها،چارتها،عکسها و سی دی ها) - اسناد شفاهی

ماجراها،خاطرها،وقایع،عقاید،باورها،سخنان،و گفته های افراد و گروه ها)

-5 مصاحبه تلفنی

 

مشاهده

مهمترین ، طبیعی ترین ، پرکاربردترین شیوه و ابزار تحقیق

 

 

 

جنبه مثبت مشاهده                         به طور مستقیم  پدیده را بررسی می کند.

هرفردی فکر می کند که            مشاهده اش خوب است .مشاهده در اغاز

بسیارساده ست ، اما باید دوره تخصص آن را بگذراند ومطالعه داشته باشد.

عوامل موثر در مشاهده :

-1 تمایالت شخصی ( بعضی از افراد رو بیشترباهاشون در تماسم، راحتتر میبینمش ،

تحت تاثیر عواطف احساسی قرار میگیرد)

-2   زیرکی وباهوشی:    محقق باهوشتر وزیرکتر             موفق تر

 

 

 

 

 

درچه محیطی

 

-3عوامل محیطی مانند عوامل فرهنگی ، خانوادگی ، اجتماعی :

 

به دنیا امده  ، تربیتش به چه صورت ؟ از چه عوامل فرهنگی با دیگران تفاوت پیدا می کند .

مثال:                  شما برید توی یه فرهنگ بومی دیگری تحقیق کنید با زمان کم.

-4حدود اطالعات و زمینه قبلی محقق : هر چه اطالعات بیشتر ----------------------موفق تر

 

هدف مشخص --------------------محقق موفق تر ، فقط روی هدف

 

-5هدف تحقیق در مشاهده :

خاص خود دقت می نماید.

 

انواع مشاهده

 

-1 مشاهده ساده وکنترل نشده یا آزاد: --------------مشاهده گر بیشتر برای کسب

اطالعات مقدماتی وروزمره اقدام میکند.

 

 

 

 

 

 

-2 مشاهده کنترل شده ، منظم و سیستماتیک: ----------------هم مشاهده کننده و هم

مشاهده شونده تحت کنترل قرار می گیرند و از وسایل دقیق علمی استفاده

میشود               مانند ضبط

 

معایب روش مشاهده :

 

-1 مزاحمت وجود مشاهده گر -----------------باعث میشود که مشاهده شوندگان رفتارعادی نداشته واذیت

شوند.

-2محدودیت دامنه مشاهده : --------------همیشه چند مشاهده کننده نتیجه بهتر از یک نفر میگیرند.

-3 محدودیت کاربرد مشاهده: باید مشاهده گر همه جا باشد اما بعضی وقتها؟

-4پیش داوری مشاهده گر -5 تفاوتهای فرهنگی بین مشاهده گر ومشاهده شونده -6 عدم توانایی مشاهده گر در گزارش نویسی

-7هزینه زیاد

 

محاسن روش مشاهده:

 

-1 کثرت اطالعات در زمان کوتاه

 

به دلیل حضور عینی مشاهده گر در موقعیت .

 

--------------

 

-2 باالبودن اعتبار اطالعات

 

-3سادگی نظارت و بررسی صحت و سقم اطالعات.

-4در بعضی مواقع فقط دیدن کافیست -------------------کودکان یا بیماران روانی

-5بعضی افراد حاضر به همکاری نیستند-----------دیدن کافیست.

-6 امکان توجه به تفاوتهای فردی.

 

مصاحبه

 

گفتگوی حضوری ------هدف تحقیق را طراحی --------هدفمند-------- که مصاحبه گر به منظور کسب

اطالعات موردنیاز تحقیق با مصاحبه شونده به عمل می آورد. -1 پرسش های مصاحبه از قبل طراحی ودر ارتباط با هدف

-2 سواالت طوری طراحی شود که ارتباط بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده را افزایش دهد.

 

 

محاسن روش مصاحبه

 

-3فقط مصاحبه شونده میپرسد

 

 

-1 امکان دسترسی به منابع دست اول -2توجه به تفاوتهای فردی

 

-3امکان کاربرد آن در مورد کسانی که قادر به خواندن و نوشتن نیستند.

 

معایب روش مصاحبه

 

-1 اثر مصاحبه گر :مصاحبه شونده تحت تاثیر نظرات مصاحبه گر قرار میگیرد

-2 وقت گیر وپرهزینه -3نیاز به افراد  متخصص

-4 ضعف در قدرت تعمیم  اطالعات حاصله بدلیل کمی مصاحبه شوندگان

 

در کم کردن کیفیات و روحیات شخصی که امکان دارد برجریان مصاحبه اثر بگذارد

 

-5 یک مصاحبه گر خوب :

، تالش کند.

 

باید پرس وجو کند ولی خود بی طرف باشد.

سواالت مصاحبه را خوب درک کند.

برای اینکه مصاحبه را به راحتی با ارامش وبااطمینان انجام دهد باید به اندازه کافی تمرین نماید.

 

پرسشنامه

رایج ترین ابزار تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.

 

---------------

 

--------با توجه به نیازهای اطالعاتی خود

 

عبارت از سواالتی که محقق

 

آن را طراحی --------------------جهت گردآوری آن را دراختیار منابع قرار می دهد

و پاسخ هایی که به سواالت پرسشنامه                اطالعات مورد نیاز محقق را

برای تجربه و تحلیل آماده می کند.

 

 

 

 

مصاحبه

 

پرسشنامه ها و مصاحبه ها اغلب در نحوه بیان تفاوتهایی دارند.

 

جمله بندی :

 

ها بهتر است با بیانی نرم و انعطاف پذیر بیان شوند.

 

.....

 

---------------خواهش می کنم به من بگویید که

 

مثل

 

اصول کلی در تهیه وتدوین سوالها

 

-1 باید با موضوع تحقیق ارتباط داشته باشد.

-2 روشن و دقیق و بدون ابهام باشند.

-3درهر سوال فقط یک مورد پرسیده شود.

-4از کاربرد سوالهای هدایت کننده پرهیزکند.

-5راجع به اطالعات شخصی وحساس نباشد

-6 کوتاه باشد

-7 حتی االمکان سواالت منفی نباشد.

 

انواع پرسشنامه

 

 

 

 

مزایا و معایب سواالت باز وبسته

 

-1 پرسشنامه منظم یا بسته -2 پرسشنامه آزاد یا باز

 

 

 

- ثبات پاسخها در میان پاسخ دهندگان باال می رود  - -جدول بندی کردن آن راحتتر و سریعتر

 

مزایا

 

 

-آزادی برای پاسخگویی وجود دارد ساختن آن راحت تر است

 

 

 

 

 

 

 

 

-برای ساختن زمان بیشتری نیازاست.

-برای پوشش دادن به موضوع تحقیق نیاز به سواالت بیشتری هست.

 

معایب

-هم سوالها وهم پاسخها در معرض تفسیر اشتباهند.

-جدول بندی  و نتیجه گیری مشکل است.

 

مصاحبه یا تماس تلفنی

 

 

از طریق تلفن انجام میشود.برای انتخاب نمونه

-1از طریق دفترچه تلفن -2شماره گیری با استفاده از ارقام تصادفی

-3انتخاب پاسخ دهندگان از میان افراد خانواده

-4 استفاده از کامپیوتر  : ابتدا لیستی ارائه می دهد و یکی را به طور تصادفی انتخاب و مصاحبه گر با اوتلفنی

       
       
 


صحبت میکند. ( (CATI

 

 

مقدار زیادی از داده ها در

صرفه جویی            زمان کوتاه گردآوری میشوند

در وقت

 

 

کم هزینه

 

 

 

اطالعات

 

آوری

 

گرد

 

منابع

 

 

 

 

 

 

به شرح ذيل

 

معلم پژوهنده )

 

عمده ترين منابع گردآوري اطالعات در اقدام پژوهي (

 

 

 

كه به فراخور شرايط از آنها استفاده مي گردد :

 

معرفي مي گردند

 

 

 

( معلمان سال قبل و حال )

 

1 معلمان مرتبط با موضوع

 

2 والدين و دوستان و بستگان 3 مدير و معاونان و مشاوران و مربيان مدرسه 4 پرونده هاي اداري ، تحصيلي و تربيتي

5 خود آزمودني ( دانش آموز و گروه و كالس و )

6 آثار آزمودني ( خط ، نقاشي ، دفتر ، كيف و كتاب و )

 

 

نكات مهم و قابل توجه درروش گردآوری اطالعات :

       
       

 

 

- با توجه به کیفی نگری در

اقدام پژوهی با استفاده از روشهای کیفی همچون مشاهده ، مصاحبه و

اسناد اولویت دارد .

 

 

 

 

 

متداول ترين روش گرد آوري اطالعات در اقدام پژوهي روش تركيبي

 

شرايطی چون دوره تحصيلی ،

جنسيت و امكانات موجود توجه نمود

 

-11 تجزیه و تحلیل اطالعات)انالیز داده ها )

 

 

-1 اهداف آنالیز داده ها -2روش های تجزیه و تحلیل داده

 

شناخت بهتر مسأله و کسب آگاهی از ابعاد مختلف آن کوچک سازی داده ها و یا طبقه بندی آن

 

-1-1

-2-1

 

3-1 -شناسایی بهتر و بیشتر راه حلهای موقت -41 -نمایش داده ها در یک نگاه

5-1 -دستیابی به بهترین روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

با استفاده از نمودارها

  • -1 نمودار هیستوگرام
  • -2 نمودار میله ای
  • -3 نمودار دایره ای
  • -4 نمودار ترسیم مفاهیم
  • -5 نمودار چرا چرا
  • -6 نمودار استخوان ماهی

شش چرا (شش چه= چرا، چه کسی، چگونه، چه زمانی و )...

 

-12 راه حل های پیشنهادی

 

-1 فهرست کردن پیشنهادات -2 دسته بندی پیشنهادات

-3 طبقه بندی پیشنهادات (اهم و مهم کردن پیشنهادات)

-4 انتخاب راه حل های مهم تر جهت اجرا با ذکر دالیل

 

 

 

 

 

 

پيشنهادات مبتني بر تجربه محقق

 

پيشنهادت مبتني بر نتايج تحقيق

 

-13 اقدامات

 

-1 تشرح کامل هر اقدام (استفاده از عکس ها و ارایه توضیحات کامل برای هر اقدام به نحوی که دیگران بتوانند

آن را درک کنند و استفاده کنند).

 

 

 

-2 مشخص کردن فرایند تغییر برای هر اقدام

 

 

 

-3 استفاده از نظرات همکاران منتقد و تاییدات

 

 

 

 

نکات مورد توجه در اجرای اقدامات و راه حلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرا می

 

تک تک

 

و آنگاه به صورت

 

ابتدا پیشنهاد

 

1 – روشهای پیشنهادی

 

بیان گردد .

 

جداگانه

 

و در صورت اجرا نتایج هر یک نیز بهتر است

 

گردد .

 

 

 

، نکته قابل توجه می باشد .

 

2 – نظارت حین اجرا و پس از اجرا

 

 

 

انجام می گیرد و بر عکس

 

تعقل

 

3 – در اقدام پژوهی اقدامات بر اساس

 

کوشش و خطا می باشد .

 

-14 ارزیابی نتایج و نتیجه گیری کلی

 

-1 وضع موجود (شواهد یک که در بیان مساله ارایه شده است) را با وضع مطلوب (که پس از اقدامات به

دست آمده است) هم مقایسه کند.

 

 

 

 

 

استفاده از (آزمون، چک لیست، مقیاس درجه بندی رفتار، نظرات همکاران، نتایج گذشته و اسناد و )...

-2 نتیجه گیری کلی

 

ارزيابی نتايج :

 

ارزيابی از تاثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن

 

 

 

 

وضعیت پس از اقدام )

 

1 – وضعیت جدید را توصیف می کنیم . (

 

2 – شما که ادعا می کنید که مشکلی را حل کرده اید یا کاهش داده اید چه

شواهدی در دست دارید که نشان دهد که وضعیت نامطلوب به حالت

مطلوب برگشت .

3 – پاسخ به اینکه چگونه می توانم نشان دهم که واقعاُ تغییر مطلوبی روی

داده است .

پیشرفت یا تغییر در چه زمینه هایی بوده است . ( ذکر شواهد )

 

نظر همکاران در باره تغییر حاصله چیست ؟ ( ذکر شواهد )

چه شواهدی در دست دارید که نشان دهد طرح شما دارای ارزش علمی بوده

است .

 

 

 

 

 

 

داریم:

 

ذیل نیاز

 

برای پاسخ به سواالت فوق به منابع

 

1 -  دادن پرسشنامه به والدین و معلمان دیگر و …

2 – تشکیل جلسه مشترک با همکاران دیگر و جویا شدن نظرات آنان نسبت به تغییر حاصله .

3 – جویا شدن از نظر ارزیابها نسبت به تغییرات حاصله.

 

4 – ویژگیهای نوآورانه طرح شما چه بود با شواهد توضیح دهد .

 

 

 

 

با عنايت به اينكه اهداف اقدام پژوهی بررسی وضعيت موجود بمنظور

تغيير و ايجاد وضعيت نسبتا مطلوب می باشد.

 

 

بررسی ميزان موفقيت راه حل

 

بررسی نتايج :

 

از ارزيابی و

 

هدف

 

 

پيشنهادی در عمل است .

 

 

 

 

 

چنانچه نتيجه مورد نظر حاصل شد و تغيير مورد نظر ايجاد گرديد

 

تحقيق خاتمه يافته تلقی می شود .

 

 

به منظور اطالع رسانی از نتايج

 

گزارش نويسی

 

از اين نياز به

 

بعد

 

تحقيقات می باشد .

 

-15 محدودیت ها

 

 

 

 

بیان محدودیت ها که محقق در حین اجرای اقدام پژوهی با آن ها مواجه

 

-1هوش

 

-2وضعيت اقتصادي و

اجتماعي خانواده

 

بوده است.

محدوديت های در اختيار محقق:

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق:

 

های خارج از اختيار

 

محدوديت

 

 

 

 

-1 انتخاب

روش تدريس

 

-2تعداد

آزمونها

 

-16 پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

-1 پیشنهادت مبتنی بر یافته ها -2 پیشنهادات مبتنی بر تجربیات محقق -3 پیشنهادات به سایر اقدام پژوهان

 

-17 فهرست منابع

 

-1 استفاده از روش APA جهت رفرنس دهی (هم در متن و هم در فهرست منابع)

-2 چینش به ترتیب حروف الفبا وبر اساس نام فاميل -3 جدید بودن و معتبر بودن منابع با توجه به موضوع -4 تعداد منابع مورد استفاده اعم از داخلی و خارجی

 

الف: برای نوشتن كتابها:

 

 

 

 

 
   


نام خانوادگی،نام(سال.)نام كتاب،مكان انتشار:نام انتشارات،شماره چاپ

- الوانی،سيد مهدی)1369( .مديريت عمومی، تهران:انتشارات تابش،چاپ سوم.

 

 

 

ب :برای تحقيقات و پايان نامه ها

 

 

 

 

 

،مكان انجام تحقيق.

 

عنوان تحقيق يا پايان نامه

 

نام خانوادگی،نام(سال.)

 

.)1379( بررسی وضعيت بهداشت روانی معلمين شهر كاشان ، طرح

 

اميدی،عبداهلل

 

پژوهشی شورای تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان.

 

 

 

پ: درصورتيكه ترجمه باشد

 

نام و نام خانوادگی نويسنده اصلی(سال انتشار.)نام كتاب،(نام و نام خانوادگی

مترجم يا مترجمان،مترجم.)مكان انتشار:نام انتشارات،(تاريخ انتشار به زبان

اصلی)شماره چاپ.

 

-مازلو،آبراهام.)1372( انگيزش وشخصيت،(احمد

رضوانی،مترجم.)مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ سوم.

 

ت :در صورتيكه مقاله چاپ شده در مجله باشد.

 

 

 

نام خانوادگی،نام(سال.)عنوان مقاله.نام مجله،شماره مجله.

- اكبر زاده,نسرين,زهره خسروی وفاطمه حاجيان.)1376(نقش سوگ آسيب شناختی وبهنجار در شيوع


اختاللهای روانی كودكان ونوجوانان. انديشه و رفتار10,،.9

 

-18 فهرست ضمایم و پیوست ها

 

 

 

 

 

-1 کلیه مدارک و مستندات در این بخش ارایه می گردد و گاها حدود 50% درصد کل اقدام پژوهی را شامل می

شود.

-2 می تواند شامل این موارد باشد: (عکس ها، آزمون ها، فیلم ها، چک لیست ها،

تاییدات، مصاحبه ها، گزارشات و )...

 

پس بطور خالصه

 

 

 

 

مراحل تهيه گزارش اقدام پژوهی(معلم پژوهنده)

 

 

 

-1عنوان

-2مقدمه -3بيان مساله -4تعريف اصطالحات

-5روشهاي گرد آوري اطالعات

-6بيان نتايج -7محدوديت ها -8پيشنهادات -9فهرست منابع

 

 

تفاوت اقدام پژوهی با پژوهشهای دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

-1در اقدام پژوهی تغییرات بر اساس شرایط وقرائن در کالس درس ومدرسه است اما در

 

تغییرات بر اساس فرضیه مخبرانه است.

 

(دانشگاهی)

 

پژوهشهای حرفه ای

 

-2در اقدام پژوهی نمونه واقعی مورد نظر است ولی در پژوهشهای دانشگاهی ،  انتخابی

است.

-3در اقدام پژوهی شخص معلم با مسئله درگیر است اما در تحقیق دانشگاهی ، پژوهشگران

ناظر بر مساله به پژوهش می پردازند.

 

-4در اقدام پژوهی یافته های پژوهشی توسط خود معلم به مرحله عمل در می آید اما در

پژوهشهای حرفه ای پژوهشگر، یافته ها را به عوامل اجرائی ارائه می دهد.

 

 

 

 

-5در اقدام پژوهی محقق یا معلم از یافته های خود شخصا ارزشیابی می کند اما در

پژوهشهای حرفه ای و کالن یافته های محقق را دیگران ارزشیابی می کنند.

 

 

 

 

-6در اقدام پژوهی یافته های تحقیق بال فاصله بکار گرفته می شود اما در پژوهشهای

کالن فاصله بین اعالم نتایج تا کاربست یافته ها بسیار زیاد است.

 

 

 

-7یافته های پژوهش در عمل ضرورتا ، تعمیم پذیر و تکرار پذیر نیست اما در پژوهشهای

حرفه ای عموما یافته های تحقیق قابل تعمیم  و تکرار پذیر است.

 

 

 

 

است.

 

-8در اقدام پژوهی ،عمل مقدم بر نظر

 

 

 

 

 

-9اقدام پژوهی در محدوده ای کوچک انجام می گیرد.

 

 

 

 

نیست.

 

-10در اقدام پژوهی معلم پژوهشگر مقید به کاربرد آمارهای گوناگون وپیچیده

 

باتشکر وموفقیت روز افزون شما عزیزان

6 Jan 2020